Opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych przez klub jest uiszczenie opłaty za naukę.
2. Opłata klubowa za dany miesiąc wynosi:
a) zajęcia przy 1 dziecku – 200 zł
b) zajęcia dla rodzeństwa – 340 zł
c) kolejne dziecko z rodzeństwa – dodatkowo 80 zł
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica klub ustala inny tryb uiszczenia opłaty Klubowej.
4. Klub zastrzega sobie możliwość do zmiany wysokości opłaty Klubowej i tryb ich uiszczania w przypadku zmiany kosztów utrzymania Klubu lub innych zewnętrznych czynników. Rodzic winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiany w umowie dokonane winnym być stosownym aneksem do umowy w formie pisemnej.
5. Obowiązek opłacania opłaty Klubowej rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę.
6. Opłata Klubowa jest płatna przez cały okres obowiązywania umowy o kształcenie dziecka. Klub nie pobiera opłat w miesiące wakacyjne tj.: lipiec i sierpień.
7. Termin wpłaty opłaty Klubowej upływa z dniem 5 (piątego) każdego miesiąca. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto klubu:
Bank BGŻ S.A. Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0143 9210 w tytule przelewu wpisujemy imię i nazwisko dziecka.
8. Niezapłacone czesne w terminie skutkuje:
a. naliczeniem ryczałtowej opłaty za zwłokę w kwocie 80 zł,
b. zawieszeniem dziecka w zajęciach do momentu uiszczenia zaległych opłat.